fb
Platba kartou
Občerstvení
wifi
Pondělí - Čtvrtek: 7:30-17:00
Pátek: 7:30-13:00
Tel.: 567 331 666
Email: recepce@artdent.eu
kompletní a kvalitní stomatologická péče
špičkového týmu odborníků
Nejnovější technologie v moderním prostředí

Aktuality


 

 

Novější 1

INFORMACE PRO PACIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 I. Správce osobních údajů

    Stomatologické centrum Artdent s.r.o. 

    IČ: 28304241    

    Vrchlického 50, Jihlava

    info@artdent.eu

 

    Správce je poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách      jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.

 II. Účel/y zpracování osobních údajů

        Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem

 • poskytování zdravotních služeb
 • vykazování hrazených zdravotních služeb
 • vyúčtování nehrazených zdravotních služeb
 • sdělování údajů o zdravotním stavu Vám a dalším oprávněným osobám
 • organizace poskytování zdravotních služeb (objednávání pacientů)
 • vedení evidence o našich příjmech a výdajích, přijatých platbách a o hospodaření, jak vyplývají z předpisů upravujících daně a účetnictví

 

III. Právní základ zpracování osobních údajů

        Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů uvedených v bodu II. je

 • splnění naší zákonné povinnosti (zejména zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákon č. 634/1992, o ochraně spotřebitele)
 • splnění závazků ze smlouvy o péči o zdraví, na jejímž základě Vám poskytujeme zdravotní služby (tato smlouva nemusí být uzavřena písemně)

 IV. Příjemci osobních údajů

    Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být: poskytovatel zdravotních služeb, orgány veřejné moci a osoby oprávněné nahlížet do zdravotnické dokumentace podle § 31, §    32, § 33 a § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování   osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

    Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí.

 V. Doba zpracování osobních údajů

    Osobní údaje obsažené ve zdravotnické dokumentaci jsou zpracovávány po dobu stanovenou vyhláškou č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci. Osobní údaje   zpracovávané pro další účely uvedené v bodu III jsou zpracovávány po dobu     stanovenou zákonem nebo po dobu, po kterou budete naším pacientem, a následně po dobu jednoho roku poté, co naším pacientem přestanete být.

 VI. Práva subjektu údajů

    Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na ycvosobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování zdravotních služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování zdravotních služeb (např. ve zdravotnické dokumentaci), však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též jinému poskytovateli zdravotních služeb nebo orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, uoou.cz.

 

VII. Právo vznést námitku proti zpracování

    V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na  naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

VIII. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje

    Zpracování Vašich osobních údajů pro účely poskytování zdravotních služeb je zákonným požadavkem. Neposkytnutím Vašich osobních údajů může znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, čímž může dojít k poškození         Vašeho zdraví či přímému ohrožení života (§ 41 odst.1 písm. d) zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování). Povinnost poskytnout   osobní údaje pacienta se týká i jeho zákonného zástupce nebo opatrovníka (§ 41      odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování).Registrace pacientů pozastavena

Vzhledem k vyčerpání kapacit u lékařů našeho centra jsme nuceni pozastavit registrace nových klientů do odvolání. O případné změně budeme informovat.

Dále však pokračuje nabídka specializovaných zákroků jako je chirurgie, zavádění dentálních implantátů, ošetření kořenových kanálku pomocí operačního mikroskopu a estetické rekonstrukce. Pro více informací pište na info@artdent.eu 

 


Přehled úhrad pojišťoven za dentální hygienu pro rok 2018

26240267_742874585911100_8577390387404388996_o.jpgProvoz o svátcích

Vážení klienti,
v období vánočních svátku upravujeme provozní a ordinační dobu. V tyto dny budeme držet pohotovost pro klienty našeho stomatologického centra. V období svátečních dnů funguje běžný pohotovostní režim dle rozpisu kraje Vysočina.
 
Pá  22.12.2017    8:00 – 12:00
St   27.12.2017    8:00 – 12:00
Čt   28.12.2017    8:00 – 12:00
Pá  29.12.2017    8:00 – 12:00
 
Přejeme hezké a klidné svátky


Děkujeme za důvěru

pf 2018.JPGNová lékařka

Vážení klienti, vzhledem k dlouhodobější nepřítomnosti paní doktorky MDDr. Petry Horké, jsme rozšířili náš tým o novou posilu. Nyní o Vás bude pečovat paní doktorka MDDr. Tereza Jelínková, která převezme pacienty po paní doktorce Horké.

Děkujeme za pochopeníPříspěvky na dentální hygienu v roce 2017

Vážení klienti, v níže uvedené tabulce můžete nalézt soupis benefitů, které pro Vás připravily zdravotní pojišťovny v roce 2017.

DH2017.pdfAkutní objednání

Prosíme registrované klienty, aby v případě akutního problému ve vlastním zájmu kontaktovali centrum předem telefonicky k určení termínu mimo běžné pořadí. Zamezí se tak dlouhému čekání.

DěkujemeÚvěr na zuby

S platností od 12/2015 se naše centrum zapojilo do sítě zdravotnických zařízení, která nabízí svým klientům možnost hradit výkony a ošetření pomocí systému "Úvěr na zuby" . V případě zájmu můžete požádat svého ošetřujícího lékaře o poskytnutí základních informací a orientační kalkulaci. Další informace naleznete na www stránkách:

www.uvernazuby.cz Registrace klientů pozastavena

Vzhledem k vyčerpání kapacit u lékařů našeho centra jsme nuceni pozastavit registrace nových klientů do odvolání. O případné změně budeme informovat.

Upozornění : Vyjímku tvoří nejbližší rodinní příslušníci již registrovaných klientů. V tomto případě pošlete žádost na email. info@artdent.eu . Po posouzení se Vám ozve sestra z recepce s návrhem dalšího postupu.Novější 1